รับทำบัญชี-ภาษี ครบวงจร

Table of Contents

สอบถามรายละเอียด

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

 

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

รับทำบัญชี-ภาษีครบวงจร

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ,
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี,

เราคือบริษัทรับทำบัญชี บริการรับเป็นที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร, วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ระบบการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมืออาชีพ ประสบการณ์สูง

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี
-ตรวจสอบกิจการภายใน
-วางระบบบัญชี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน
-วางระบบการควบคุมภายใน

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป 
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี  โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด , รับจดทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

 

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชีเชียงราย
รับทำบัญชีเชียงใหม่
รับทำบัญชีน่าน
รับทำบัญชีพะเยา
รับทำบัญชีแพร่
รับทำบัญชีแม่ฮ่องสอน
รับทำบัญชีลำปาง
รับทำบัญชีลำพูน
รับทำบัญชีอุตรดิตถ์
รับทำบัญชีกาฬสินธุ์
รับทำบัญชีขอนแก่น
รับทำบัญชีชัยภูมิ
รับทำบัญชีนครพนม
รับทำบัญชีนครราชสีมา
รับทำบัญชีบึงกาฬ
รับทำบัญชีบุรีรัมย์
รับทำบัญชีมหาสารคาม
รับทำบัญชีมุกดาหาร
รับทำบัญชียโสธร
รับทำบัญชีร้อยเอ็ด
รับทำบัญชีเลย
รับทำบัญชีสกลนคร
รับทำบัญชีสุรินทร์
รับทำบัญชีศรีสะเกษ
รับทำบัญชีหนองคาย
รับทำบัญชีหนองบัวลำภู
รับทำบัญชีอุดรธานี
รับทำบัญชีอุบลราชธานี
รับทำบัญชีอำนาจเจริญ
รับทำบัญชีกำแพงเพชร
รับทำบัญชีชัยนาท
รับทำบัญชีนครนายก
รับทำบัญชีนครปฐม
รับทำบัญชีนครสวรรค์
รับทำบัญชีนนทบุรี
รับทำบัญชีปทุมธานี
รับทำบัญชีพระนครศรีอยุธยา
รับทำบัญชีพิจิตร
รับทำบัญชีพิษณุโลก
รับทำบัญชีเพชรบูรณ์
รับทำบัญชีลพบุรี
รับทำบัญชีสมุทรปราการ
รับทำบัญชีสมุทรสงคราม
รับทำบัญชีสมุทรสาคร
รับทำบัญชีสิงห์บุรี
รับทำบัญชีสุโขทัย
รับทำบัญชีสุพรรณบุรี
รับทำบัญชีสระบุรี
รับทำบัญชีอ่างทอง
รับทำบัญชีอุทัยธานี
รับทำบัญชีจันทบุรี
รับทำบัญชีฉะเชิงเทรา
รับทำบัญชีชลบุรี
รับทำบัญชีตราด
รับทำบัญชีปราจีนบุรี
รับทำบัญชีระยอง
รับทำบัญชีสระแก้ว
รับทำบัญชีกาญจนบุรี
รับทำบัญชีตาก
รับทำบัญชีประจวบคีรีขันธ์
รับทำบัญชีเพชรบุรี
รับทำบัญชีราชบุรี
รับทำบัญชีกระบี่
รับทำบัญชีชุมพร
รับทำบัญชีตรัง
รับทำบัญชีนครศรีธรรมราช
รับทำบัญชีนราธิวาส
รับทำบัญชีปัตตานี
รับทำบัญชีพังงา
รับทำบัญชีพัทลุง
รับทำบัญชีภูเก็ต
รับทำบัญชีระนอง
รับทำบัญชีสตูล
รับทำบัญชีสงขลา
รับทำบัญชีสุราษฎร์ธานี
รับทำบัญชียะลา

รับทำบัญชี ทั่วประเทศ

รับทำบัญชี กทม.ปริมณฑล