รับทำบัญชี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

Table of Contents

รับทำบัญชี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เราคือบริษัทรับทำบัญชี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กรเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบบการเงิน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ปรึกษาทางการเงิน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-ตรวจสอบกิจการภายใน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-วางระบบบัญชี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-ที่ปรึกษาทางการเงิน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-วางระบบการควบคุมภายใน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, รับจดทะเบียนร้านค้า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
รับทำบัญชี แขวงป้อมปราบ
รับทำบัญชี แขวงวัดเทพศิรินทร์
รับทำบัญชี แขวงคลองมหานาค
รับทำบัญชี แขวงบ้านบาตร
รับทำบัญชี แขวงวัดโสมนัส