รับทำบัญชี เขตมีนบุรี

Table of Contents

รับทำบัญชี เขตมีนบุรี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท เขตมีนบุรี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี เขตมีนบุรี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี เขตมีนบุรี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร เขตมีนบุรี , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร เขตมีนบุรี ระบบการเงิน เขตมีนบุรี ที่ปรึกษาทางการเงิน เขตมีนบุรี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี เขตมีนบุรี
-ตรวจสอบกิจการภายใน เขตมีนบุรี
-วางระบบบัญชี เขตมีนบุรี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน เขตมีนบุรี
-วางระบบการควบคุมภายใน เขตมีนบุรี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป เขตมีนบุรี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี เขตมีนบุรี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี เขตมีนบุรี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เขตมีนบุรี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม เขตมีนบุรี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน เขตมีนบุรี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เขตมีนบุรี , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตมีนบุรี, รับจดทะเบียนร้านค้า เขตมีนบุรี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตมีนบุรี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ เขตมีนบุรี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน เขตมีนบุรี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง เขตมีนบุรี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย เขตมีนบุรี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ เขตมีนบุรี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ เขตมีนบุรี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล เขตมีนบุรี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี เขตมีนบุรี
รับทำบัญชี แขวงมีนบุรี
รับทำบัญชี แขวงแสนแสบ