รับทำบัญชี เขตลาดพร้าว

รับทำบัญชี เขตลาดพร้าว

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท เขตลาดพร้าว
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี เขตลาดพร้าว

เราคือบริษัทรับทำบัญชี เขตลาดพร้าว ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร เขตลาดพร้าว , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร เขตลาดพร้าว ระบบการเงิน เขตลาดพร้าว ที่ปรึกษาทางการเงิน เขตลาดพร้าว

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี เขตลาดพร้าว
-ตรวจสอบกิจการภายใน เขตลาดพร้าว
-วางระบบบัญชี เขตลาดพร้าว
-ที่ปรึกษาทางการเงิน เขตลาดพร้าว
-วางระบบการควบคุมภายใน เขตลาดพร้าว

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป เขตลาดพร้าว
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี เขตลาดพร้าว โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี เขตลาดพร้าว แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เขตลาดพร้าว
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม เขตลาดพร้าว แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน เขตลาดพร้าว
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เขตลาดพร้าว , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตลาดพร้าว, รับจดทะเบียนร้านค้า เขตลาดพร้าว จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตลาดพร้าว ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ เขตลาดพร้าว
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน เขตลาดพร้าว
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง เขตลาดพร้าว
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย เขตลาดพร้าว
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ เขตลาดพร้าว
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ เขตลาดพร้าว
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล เขตลาดพร้าว

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี เขตลาดพร้าว
รับทำบัญชี แขวงลาดพร้าว
รับทำบัญชี แขวงจรเข้บัว