รับทำบัญชี เขตสาทร

รับทำบัญชี เขตสาทร

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท เขตสาทร
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี เขตสาทร

เราคือบริษัทรับทำบัญชี เขตสาทร ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร เขตสาทร , วางระบบบัญชี-ภาษีอากรเขตสาทร ระบบการเงิน เขตสาทร ที่ปรึกษาทางการเงินเขตสาทร

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี เขตสาทร
-ตรวจสอบกิจการภายใน เขตสาทร
-วางระบบบัญชี เขตสาทร
-ที่ปรึกษาทางการเงิน เขตสาทร
-วางระบบการควบคุมภายใน เขตสาทร

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป เขตสาทร
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี เขตสาทร โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี เขตสาทร แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เขตสาทร
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม เขตสาทร แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน เขตสาทร
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เขตสาทร , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตสาทร , รับจดทะเบียนร้านค้า เขตสาทร จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตสาทร ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ เขตสาทร
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน เขตสาทร
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง เขตสาทร
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย เขตสาทร
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ เขตสาทร
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ เขตสาทร
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล เขตสาทร

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี เขตสาทร
รับทำบัญชี แขวงทุ่งวัดดอน
รับทำบัญชี แขวงยานนาวา
รับทำบัญชี แขวงทุ่งมหาเมฆ