รับทำบัญชี เขตตลิ่งชัน

Table of Contents

รับทำบัญชี เขตตลิ่งชัน

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท เขตตลิ่งชัน
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี เขตตลิ่งชัน

เราคือบริษัทรับทำบัญชี เขตตลิ่งชัน ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร เขตตลิ่งชัน , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร เขตตลิ่งชัน ระบบการเงิน เขตตลิ่งชัน ที่ปรึกษาทางการเงินเขตตลิ่งชัน

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี เขตตลิ่งชัน
-ตรวจสอบกิจการภายใน เขตตลิ่งชัน
-วางระบบบัญชี เขตตลิ่งชัน
-ที่ปรึกษาทางการเงิน เขตตลิ่งชัน
-วางระบบการควบคุมภายใน เขตตลิ่งชัน

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป เขตตลิ่งชัน
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี เขตตลิ่งชัน โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี เขตตลิ่งชัน แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เขตตลิ่งชัน
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เขตตลิ่งชัน
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม เขตตลิ่งชัน แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน เขตตลิ่งชัน
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เขตตลิ่งชัน , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตตลิ่งชัน , รับจดทะเบียนร้านค้า เขตตลิ่งชัน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตตลิ่งชัน ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ เขตตลิ่งชัน
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน เขตตลิ่งชัน
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง เขตตลิ่งชัน
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย เขตตลิ่งชัน
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ เขตตลิ่งชัน
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ เขตตลิ่งชัน
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล เขตตลิ่งชัน

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี เขตตลิ่งชัน
รับทำบัญชี แขวงคลองชักพระ
รับทำบัญชี แขวงตลิ่งชัน
รับทำบัญชี แขวงฉิมพลี
รับทำบัญชี แขวงบางพรม
รับทำบัญชี แขวงบางระมาด
รับทำบัญชี แขวงบางเชือกหนัง