รับทำบัญชี นครปฐม

Table of Contents

รับทำบัญชี นครปฐม

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท นครปฐม
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี นครปฐม

เราคือบริษัทรับทำบัญชี นครปฐม ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร นครปฐม , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร นครปฐมระบบการเงิน นครปฐม ที่ปรึกษาทางการเงิน นครปฐม

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี นครปฐม
-ตรวจสอบกิจการภายใน นครปฐม
-วางระบบบัญชีนครปฐม
-ที่ปรึกษาทางการเงิน นครปฐม
-วางระบบการควบคุมภายใน นครปฐม

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป นครปฐม
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี นครปฐม โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี นครปฐม แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) นครปฐม
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป นครปฐม
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม นครปฐม แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน นครปฐม
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท นครปฐม, รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม, รับจดทะเบียนร้านค้า นครปฐม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นครปฐม ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ นครปฐม
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน นครปฐม
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง นครปฐม
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย นครปฐม
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ นครปฐม
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ นครปฐม
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล นครปฐม

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี นครปฐม
รับทำบัญชี อำเภอเมืองนครปฐม
รับทำบัญชี อำเภอกำแพงแสน
รับทำบัญชี อำเภอดอนตูม
รับทำบัญชี อำเภอนครชัยศรี
รับทำบัญชี อำเภอบางเลน
รับทำบัญชี อำเภอบางเลน