รับทำบัญชี นครสวรรค์

Table of Contents

รับทำบัญชี นครสวรรค์

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท นครสวรรค์
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี นครสวรรค์

เราคือบริษัทรับทำบัญชี นครสวรรค์ ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร นครสวรรค์ , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร นครสวรรค์ ระบบการเงิน นครสวรรค์ ที่ปรึกษาทางการเงิน นครสวรรค์

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี นครสวรรค์
-ตรวจสอบกิจการภายใน นครสวรรค์
-วางระบบบัญชี นครสวรรค์
-ที่ปรึกษาทางการเงิน นครสวรรค์
-วางระบบการควบคุมภายใน นครสวรรค์

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป นครสวรรค์
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี นครสวรรค์ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี นครสวรรค์ แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) นครสวรรค์
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป นครสวรรค์
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม นครสวรรค์ แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน นครสวรรค์
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท นครสวรรค์ , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ , รับจดทะเบียนร้านค้า นครสวรรค์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นครสวรรค์ ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ นครสวรรค์
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน นครสวรรค์
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง นครสวรรค์
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย นครสวรรค์
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ นครสวรรค์
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ นครสวรรค์
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล นครสวรรค์

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี นครสวรรค์
รับทำบัญชี อำเภอเมืองนครสวรรค์
รับทำบัญชี อำเภอโกรกพระ
รับทำบัญชี อำเภอชุมแสง
รับทำบัญชี อำเภอหนองบัว
รับทำบัญชี อำเภอบรรพตพิสัย
รับทำบัญชี อำเภอเก้าเลี้ยว
รับทำบัญชี อำเภอตาคลี
รับทำบัญชี อำเภอท่าตะโก
รับทำบัญชี อำเภอไพศาลี
รับทำบัญชี อำเภอพยุหะคีรี
รับทำบัญชี อำเภอลาดยาว
รับทำบัญชี อำเภอตากฟ้า
รับทำบัญชี อำเภอแม่วงก์
รับทำบัญชี อำเภอแม่เปิน
รับทำบัญชี อำเภอชุมตาบง สาขาตำบลห้วยน้ำหอม
รับทำบัญชี กิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)
รับทำบัญชี แม่วงก์ (สาขาตำบลแม่เล่ย์)