รับทำบัญชี ปทุมธานี

Table of Contents

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ปทุมธานี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ปทุมธานี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี ปทุมธานี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กรปทุมธานี , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ปทุมธานี ระบบการเงิน ปทุมธานี ที่ปรึกษาทางการเงิน ปทุมธานี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ปทุมธานี
-ตรวจสอบกิจการภายใน ปทุมธานี
-วางระบบบัญชี ปทุมธานี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน ปทุมธานี
-วางระบบการควบคุมภายใน ปทุมธานี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไปปทุมธานี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ปทุมธานี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปีปทุมธานี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ปทุมธานี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ปทุมธานี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ปทุมธานี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน ปทุมธานี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ปทุมธานี, รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมธานี , รับจดทะเบียนร้านค้า ปทุมธานี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปทุมธานี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ ปทุมธานี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน ปทุมธานี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ปทุมธานี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย ปทุมธานี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ ปทุมธานี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ ปทุมธานี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล ปทุมธานี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ปทุมธานี
รับทำบัญชี ปทุมธานี
รับทำบัญชี คลองหลวง
รับทำบัญชี ธัญบุรี
รับทำบัญชี หนองเสือ
รับทำบัญชี ลาดหลุมแก้ว
รับทำบัญชี ลำลูกกา
รับทำบัญชี สามโคก
รับทำบัญชี รังสิต
รับทำบัญชี คลองหลวง
รับทำบัญชี ท่าโขลง
รับทำบัญชี บึงยี่โถ
รับทำบัญชี สนั่นรักษ์
รับทำบัญชี ระแหง
รับทำบัญชี ลำสามแก้ว