รับทำบัญชี เขตราษฎร์บูรณะ

รับทำบัญชี เขตราษฎร์บูรณะ

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท เขตราษฎร์บูรณะ
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี เขตราษฎร์บูรณะ

เราคือบริษัทรับทำบัญชี เขตราษฎร์บูรณะ ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร เขตราษฎร์บูรณะ , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร เขตราษฎร์บูรณะ ระบบการเงิน เขตราษฎร์บูรณะ ที่ปรึกษาทางการเงินเขตราษฎร์บูรณะ

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี เขตราษฎร์บูรณะ
-ตรวจสอบกิจการภายใน เขตราษฎร์บูรณะ
-วางระบบบัญชีเขตราษฎร์บูรณะ
-ที่ปรึกษาทางการเงิน เขตราษฎร์บูรณะ
-วางระบบการควบคุมภายใน เขตราษฎร์บูรณะ

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป เขตราษฎร์บูรณะ
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี เขตราษฎร์บูรณะ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี เขตราษฎร์บูรณะ แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เขตราษฎร์บูรณะ
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เขตราษฎร์บูรณะ
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม เขตราษฎร์บูรณะ แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน เขตราษฎร์บูรณะ
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เขตราษฎร์บูรณะ , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตราษฎร์บูรณะ , รับจดทะเบียนร้านค้า เขตราษฎร์บูรณะ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เขตราษฎร์บูรณะ ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ เขตราษฎร์บูรณะ
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน เขตราษฎร์บูรณะ
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง เขตราษฎร์บูรณะ
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย เขตราษฎร์บูรณะ
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ เขตราษฎร์บูรณะ
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ เขตราษฎร์บูรณะ
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล เขตราษฎร์บูรณะ

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี เขตราษฎร์บูรณะ
รับทำบัญชี แขวงราษฎร์บูรณะ
รับทำบัญชี แขวงบางปะกอก