รับทำบัญชี เชียงราย

รับทำบัญชี เชียงราย

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท เชียงราย
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี เชียงราย

เราคือบริษัทรับทำบัญชี เชียงราย ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร เชียงราย , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร เชียงราย ระบบการเงิน เชียงราย ที่ปรึกษาทางการเงิน เชียงราย

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี เชียงราย
-ตรวจสอบกิจการภายใน เชียงราย
-วางระบบบัญชี เชียงราย
-ที่ปรึกษาทางการเงิน เชียงราย
-วางระบบการควบคุมภายใน เชียงราย

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป  เชียงราย
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี เชียงราย โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี เชียงราย แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เชียงราย
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เชียงราย
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม เชียงราย แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน เชียงราย
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เชียงราย , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย , รับจดทะเบียนร้านค้า เชียงราย จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เชียงราย ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ เชียงราย
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน เชียงราย
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง เชียงราย
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย เชียงราย
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ เชียงราย
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ เชียงราย
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล เชียงราย

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี เชียงราย
รับทำบัญชี อำเภอเมืองเชียงราย
รับทำบัญชี อำเภอแม่จัน
รับทำบัญชี อำเภอแม่สาย
รับทำบัญชี อำเภอเชียงแสน
รับทำบัญชี อำเภอเชียงของ
รับทำบัญชี อำเภอเทิง
รับทำบัญชี อำเภอป่าแดด
รับทำบัญชี อำเภอพาน
รับทำบัญชี อำเภอเวียงชัย
รับทำบัญชี อำเภอแม่สรวย
รับทำบัญชี อำเภอเวียงป่าเป้า
รับทำบัญชี อำเภอพญาเม็งราย
รับทำบัญชี อำเภอแม่ลาว
รับทำบัญชี อำเภอขุนตาล
รับทำบัญชี อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
รับทำบัญชี อำเภอเวียงแก่น
รับทำบัญชี อำเภอแม่ฟ้าหลวง
รับทำบัญชี อำเภอดอยหลวง