รับทำบัญชี เชียงใหม่

Table of Contents

รับทำบัญชี เชียงใหม่

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท เชียงใหม่
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี เชียงใหม่

เราคือบริษัทรับทำบัญชี เชียงใหม่ ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กรเชียงใหม่ , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร เชียงใหม่ระบบการเงิน เชียงใหม่ ที่ปรึกษาทางการเงิน เชียงใหม่

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่
-ตรวจสอบกิจการภายใน เชียงใหม่
-วางระบบบัญชี เชียงใหม่
-ที่ปรึกษาทางการเงิน เชียงใหม่
-วางระบบการควบคุมภายใน เชียงใหม่

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป  เชียงใหม่
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี เชียงใหม่ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี เชียงใหม่ แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เชียงใหม่
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เชียงใหม่
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม เชียงใหม่ แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน เชียงใหม่
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เชียงใหม่ , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ , รับจดทะเบียนร้านค้า เชียงใหม่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เชียงใหม่ ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ เชียงใหม่
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน เชียงใหม่
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง เชียงใหม่
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย เชียงใหม่
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ เชียงใหม่
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ เชียงใหม่
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล เชียงใหม่

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี เชียงใหม่
รับทำบัญชี อำเภอเมืองเชียงใหม่
รับทำบัญชี อำเภอจอมทอง
รับทำบัญชี อำเภอแม่แจ่ม
รับทำบัญชี อำเภอเชียงดาว
รับทำบัญชี อำเภอดอยสะเก็ด
รับทำบัญชี อำเภอแม่แตง
รับทำบัญชี อำเภอแม่ริม
รับทำบัญชี อำเภอสะเมิง
รับทำบัญชี อำเภอฝาง
รับทำบัญชี อำเภอแม่อาย
รับทำบัญชี อำเภอพร้าว
รับทำบัญชี อำเภอสันป่าตอง
รับทำบัญชี อำเภอสันกำแพง
รับทำบัญชี อำเภอสันทราย
รับทำบัญชี อำเภอหางดง
รับทำบัญชี อำเภอฮอด
รับทำบัญชี อำเภอดอยเต่า
รับทำบัญชี อำเภออมก๋อย
รับทำบัญชี อำเภอสารภี
รับทำบัญชี อำเภอเวียงแหง
รับทำบัญชี อำเภอไชยปราการ
รับทำบัญชี อำเภอแม่วาง
รับทำบัญชี อำเภอแม่ออน
รับทำบัญชี อำเภอดอยหล่อ
รับทำบัญชี อำเภอกัลยาณิวัฒนา