รับทำบัญชี แพร่

Table of Contents

รับทำบัญชี แพร่

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท แพร่
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี แพร่

เราคือบริษัทรับทำบัญชี แพร่ ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร แพร่ , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร แพร่ ระบบการเงิน แพร่ ที่ปรึกษาทางการเงิน แพร่

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี แพร่
-ตรวจสอบกิจการภายใน แพร่
-วางระบบบัญชี แพร่
-ที่ปรึกษาทางการเงินแพร่
-วางระบบการควบคุมภายใน แพร่

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป แพร่
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี แพร่ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี แพร่ แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) แพร่
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปแพร่
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แพร่ แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน แพร่
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แพร่ , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ , รับจดทะเบียนร้านค้า แพร่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แพร่ ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ แพร่
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน แพร่
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง แพร่
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย แพร่
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ แพร่
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ แพร่
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล แพร่

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี แพร่
รับทำบัญชี อำเภอเมืองแพร่
รับทำบัญชี อำเภอร้องกวาง
รับทำบัญชี อำเภอลอง
รับทำบัญชี อำเภอสูงเม่น
รับทำบัญชี อำเภอเด่นชัย
รับทำบัญชี อำเภอสอง
รับทำบัญชี อำเภอวังชิ้น
รับทำบัญชี อำเภอหนองม่วงไข่