รับทำบัญชี กาฬสินธุ์

รับทำบัญชี กาฬสินธุ์

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท กาฬสินธุ์
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี กาฬสินธุ์

เราคือบริษัทรับทำบัญชี กาฬสินธุ์ ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร กาฬสินธุ์ , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร กาฬสินธุ์ ระบบการเงิน กาฬสินธุ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน กาฬสินธุ์

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี กาฬสินธุ์
-ตรวจสอบกิจการภายใน กาฬสินธุ์
-วางระบบบัญชี กาฬสินธุ์
-ที่ปรึกษาทางการเงิน กาฬสินธุ์
-วางระบบการควบคุมภายใน กาฬสินธุ์

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป กาฬสินธุ์
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี กาฬสินธุ์ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี กาฬสินธุ์ แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)กาฬสินธุ์
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป กาฬสินธุ์
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม กาฬสินธุ์ แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน กาฬสินธุ์
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กาฬสินธุ์ , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์ , รับจดทะเบียนร้านค้า กาฬสินธุ์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กาฬสินธุ์ ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ กาฬสินธุ์
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน กาฬสินธุ์
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง กาฬสินธุ์
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย กาฬสินธุ์
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ กาฬสินธุ์
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ กาฬสินธุ์
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล กาฬสินธุ์

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี กาฬสินธุ์
รับทำบัญชี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รับทำบัญชี อำเภอนามน
รับทำบัญชี อำเภอกมลาไสย
รับทำบัญชี อำเภอร่องคำ
รับทำบัญชี อำเภอกุฉินารายณ์
รับทำบัญชี อำเภอเขาวง
รับทำบัญชี อำเภอยางตลาด
รับทำบัญชี อำเภอห้วยเม็ก
รับทำบัญชี อำเภอสหัสขันธ์
รับทำบัญชี อำเภอคำม่วง
รับทำบัญชี อำเภอท่าคันโท
รับทำบัญชี อำเภอหนองกุงศรี
รับทำบัญชี อำเภอสมเด็จ
รับทำบัญชี อำเภอห้วยผึ้ง
รับทำบัญชี อำเภอสามชัย
รับทำบัญชี อำเภอนาคู
รับทำบัญชี อำเภอดอนจาน
รับทำบัญชี อำเภอฆ้องชัย