รับทำบัญชี ขอนแก่น

รับทำบัญชี ขอนแก่น

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ขอนแก่น
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ขอนแก่น

เราคือบริษัทรับทำบัญชี ขอนแก่น ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร ขอนแก่น , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ขอนแก่น ระบบการเงิน ขอนแก่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ขอนแก่น

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ขอนแก่น
-ตรวจสอบกิจการภายใน ขอนแก่น
-วางระบบบัญชี ขอนแก่น
-ที่ปรึกษาทางการเงิน ขอนแก่น
-วางระบบการควบคุมภายใน ขอนแก่น

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป ขอนแก่น
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ขอนแก่น โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี ขอนแก่น แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ขอนแก่น
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ขอนแก่น
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ขอนแก่น แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน ขอนแก่น
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขอนแก่น , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น , รับจดทะเบียนร้านค้า ขอนแก่น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอนแก่น ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ ขอนแก่น
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน ขอนแก่น
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ขอนแก่น
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย ขอนแก่น
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ ขอนแก่น
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ ขอนแก่น
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล ขอนแก่น

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ขอนแก่น
รับทำบัญชี อำเภอเมืองขอนแก่น
รับทำบัญชี อำเภอบ้านฝาง
รับทำบัญชี อำเภอพระยืน
รับทำบัญชี อำเภอหนองเรือ
รับทำบัญชี อำเภอชุมแพ
รับทำบัญชี อำเภอสีชมพู
รับทำบัญชี อำเภอน้ำพอง
รับทำบัญชี อำเภออุบลรัตน์
รับทำบัญชี อำเภอกระนวน
รับทำบัญชี อำเภอบ้านไผ่
รับทำบัญชี อำเภอเปือยน้อย
รับทำบัญชี อำเภอพล
รับทำบัญชี อำเภอแวงใหญ่
รับทำบัญชี อำเภอแวงน้อย
รับทำบัญชี อำเภอหนองสองห้อง
รับทำบัญชี อำเภอภูเวียง
รับทำบัญชี อำเภอมัญจาคีรี
รับทำบัญชี อำเภอชนบท
รับทำบัญชี อำเภอเขาสวนกวาง
รับทำบัญชี อำเภอภูผาม่าน
รับทำบัญชี อำเภอซำสูง
รับทำบัญชี อำเภอโคกโพธิ์ไชย
รับทำบัญชี อำเภอหนองนาคำ
รับทำบัญชี อำเภอบ้านแฮด
รับทำบัญชี อำเภอโนนศิลา
รับทำบัญชี อำเภอเวียงเก่า
รับทำบัญชี ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รับทำบัญชี เทศบาลตำบลเมืองพล