รับทำบัญชี ชัยภูมิ

Table of Contents

รับทำบัญชี ชัยภูมิ

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ชัยภูมิ
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ชัยภูมิ

เราคือบริษัทรับทำบัญชี ชัยภูมิ ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร ชัยภูมิ , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ชัยภูมิ ระบบการเงิน ชัยภูมิ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชัยภูมิ

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ชัยภูมิ
-ตรวจสอบกิจการภายใน ชัยภูมิ
-วางระบบบัญชี ชัยภูมิ
-ที่ปรึกษาทางการเงิน ชัยภูมิ
-วางระบบการควบคุมภายใน ชัยภูมิ

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป ชัยภูมิ
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ชัยภูมิ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี ชัยภูมิ แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ชัยภูมิ
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ชัยภูมิ
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ชัยภูมิ แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน ชัยภูมิ
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชัยภูมิ , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ , รับจดทะเบียนร้านค้า ชัยภูมิ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ชัยภูมิ ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ ชัยภูมิ
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน ชัยภูมิ
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ชัยภูมิ
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย ชัยภูมิ
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ ชัยภูมิ
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ ชัยภูมิ
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล ชัยภูมิ

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ชัยภูมิ
รับทำบัญชี อำเภอเมืองชัยภูมิ
รับทำบัญชี อำเภอบ้านเขว้า
รับทำบัญชี อำเภอคอนสวรรค์
รับทำบัญชี อำเภอเกษตรสมบูรณ์
รับทำบัญชี อำเภอหนองบัวแดง
รับทำบัญชี อำเภอจัตุรัส
รับทำบัญชี อำเภอบำเหน็จณรงค์
รับทำบัญชี อำเภอหนองบัวระเหว
รับทำบัญชี อำเภอเทพสถิต
รับทำบัญชี อำเภอภูเขียว
รับทำบัญชี อำเภอบ้านแท่น
รับทำบัญชี อำเภอแก้งคร้อ
รับทำบัญชี อำเภอคอนสาร
รับทำบัญชี อำเภอภักดีชุมพล
รับทำบัญชี อำเภอเนินสง่า
รับทำบัญชี อำเภอซับใหญ่
รับทำบัญชี อำเภอเมืองชัยภูมิ
รับทำบัญชี สาขาตำบลโนนสำราญ
รับทำบัญชี สาขาตำบลบ้านหว่าเฒ่า
รับทำบัญชี อำเภอหนองบัวแดง
รับทำบัญชี สาขาตำบลวังชมภู
รับทำบัญชี กิ่งอำเภอซับใหญ่
รับทำบัญชี สาขาตำบลซับใหญ่
รับทำบัญชี สาขาตำบลโคกเพชร
รับทำบัญชี อำเภอเทพสถิต
รับทำบัญชี สาขาตำบลนายางกลัก
รับทำบัญชี อำเภอบ้านแท่น
รับทำบัญชี สาขาตำบลบ้านเต่า
รับทำบัญชี อำเภอแก้งคร้อ
รับทำบัญชี สาขาตำบลท่ามะไฟหวาน
รับทำบัญชี อำเภอคอนสาร
รับทำบัญชี สาขาตำบลโนนคูณ