รับทำบัญชี นครราชสีมา(โคราช)

Table of Contents

รับทำบัญชี นครราชสีมา(โคราช)

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท นครราชสีมา(โคราช)
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี นครราชสีมา(โคราช)

เราคือบริษัทรับทำบัญชี นครราชสีมา(โคราช) ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร นครราชสีมา(โคราช) , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร นครราชสีมา(โคราช)ระบบการเงิน นครราชสีมา(โคราช) ที่ปรึกษาทางการเงิน นครราชสีมา(โคราช)

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี นครราชสีมา(โคราช)
-ตรวจสอบกิจการภายใน นครราชสีมา(โคราช)
-วางระบบบัญชี นครราชสีมา(โคราช)
-ที่ปรึกษาทางการเงิน นครราชสีมา(โคราช)
-วางระบบการควบคุมภายใน นครราชสีมา(โคราช)

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป นครราชสีมา(โคราช)
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี นครราชสีมา(โคราช) โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี นครราชสีมา(โคราช) แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) นครราชสีมา(โคราช)
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป นครราชสีมา(โคราช)
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม นครราชสีมา(โคราช) แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน นครราชสีมา(โคราช)
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท นครราชสีมา(โคราช) , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมา(โคราช) , รับจดทะเบียนร้านค้า นครราชสีมา(โคราช) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นครราชสีมา(โคราช) ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ นครราชสีมา(โคราช)
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน นครราชสีมา(โคราช)
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง นครราชสีมา(โคราช)
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย นครราชสีมา(โคราช)
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ นครราชสีมา(โคราช)
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ นครราชสีมา(โคราช)
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล นครราชสีมา(โคราช)

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี นครราชสีมา(โคราช)
รับทำบัญชี อำเภอเมืองนครราชสีมา
รับทำบัญชี อำเภอครบุรี
รับทำบัญชี อำเภอเสิงสาง
รับทำบัญชี อำเภอคง
รับทำบัญชี อำเภอบ้านเหลื่อม
รับทำบัญชี อำเภอจักราช
รับทำบัญชี อำเภอโชคชัย
รับทำบัญชี อำเภอด่านขุนทด
รับทำบัญชี อำเภอโนนไทย
รับทำบัญชี อำเภอโนนสูง
รับทำบัญชี อำเภอขามสะแกแสง
รับทำบัญชี อำเภอบัวใหญ่
รับทำบัญชี อำเภอประทาย
รับทำบัญชี อำเภอปักธงชัย
รับทำบัญชี อำเภอพิมาย
รับทำบัญชี อำเภอห้วยแถลง
รับทำบัญชี อำเภอชุมพวง
รับทำบัญชี อำเภอสูงเนิน
รับทำบัญชี อำเภอขามทะเลสอ
รับทำบัญชี อำเภอสีคิ้ว
รับทำบัญชี อำเภอปากช่อง
รับทำบัญชี อำเภอหนองบุญมาก
รับทำบัญชี อำเภอแก้งสนามนาง
รับทำบัญชี อำเภอโนนแดง
รับทำบัญชี อำเภอวังน้ำเขียว
รับทำบัญชี อำเภอเทพารักษ์
รับทำบัญชี อำเภอเมืองยาง
รับทำบัญชี อำเภอพระทองคำ
รับทำบัญชี อำเภอลำทะเมนชัย
รับทำบัญชี อำเภอบัวลาย
รับทำบัญชี อำเภอสีดา
รับทำบัญชี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รับทำบัญชี ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รับทำบัญชี สาขาตำบลมะค่า-พลสงคราม
รับทำบัญชี อำเภอโนนลาว