รับทำบัญชี บุรีรัมย์

Table of Contents

รับทำบัญชี บุรีรัมย์

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท บุรีรัมย์
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี บุรีรัมย์

เราคือบริษัทรับทำบัญชี บุรีรัมย์ ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร บุรีรัมย์ , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร บุรีรัมย์ ระบบการเงิน บุรีรัมย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บุรีรัมย์

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี บุรีรัมย์
-ตรวจสอบกิจการภายใน บุรีรัมย์
-วางระบบบัญชี บุรีรัมย์
-ที่ปรึกษาทางการเงิน บุรีรัมย์
-วางระบบการควบคุมภายใน บุรีรัมย์

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป บุรีรัมย์
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี บุรีรัมย์ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี บุรีรัมย์ แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) บุรีรัมย์
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บุรีรัมย์
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม บุรีรัมย์ แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน บุรีรัมย์
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บุรีรัมย์ , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ , รับจดทะเบียนร้านค้า บุรีรัมย์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุรีรัมย์ ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ บุรีรัมย์
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน บุรีรัมย์
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง บุรีรัมย์
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย บุรีรัมย์
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ บุรีรัมย์
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ บุรีรัมย์
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล บุรีรัมย์

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี บุรีรัมย์
รับทำบัญชี อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รับทำบัญชี อำเภอคูเมือง
รับทำบัญชี อำเภอกระสัง
รับทำบัญชี อำเภอนางรอง
รับทำบัญชี อำเภอหนองกี่
รับทำบัญชี อำเภอละหานทราย
รับทำบัญชี อำเภอประโคนชัย
รับทำบัญชี อำเภอบ้านกรวด
รับทำบัญชี อำเภอพุทไธสง
รับทำบัญชี อำเภอลำปลายมาศ
รับทำบัญชี อำเภอสตึก
รับทำบัญชี อำเภอปะคำ
รับทำบัญชี อำเภอนาโพธิ์
รับทำบัญชี อำเภอหนองหงส์
รับทำบัญชี อำเภอพลับพลาชัย
รับทำบัญชี อำเภอห้วยราช
รับทำบัญชี อำเภอโนนสุวรรณ
รับทำบัญชี อำเภอชำนิ
รับทำบัญชี อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
รับทำบัญชี อำเภอโนนดินแดง
รับทำบัญชี อำเภอบ้านด่าน
รับทำบัญชี อำเภอแคนดง
รับทำบัญชี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ