รับทำบัญชี มหาสารคาม

รับทำบัญชี มหาสารคาม

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท มหาสารคาม
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี มหาสารคาม

เราคือบริษัทรับทำบัญชี มหาสารคาม ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร มหาสารคาม , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร มหาสารคาม ระบบการเงิน มหาสารคาม ที่ปรึกษาทางการเงิน มหาสารคาม

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี มหาสารคาม
-ตรวจสอบกิจการภายใน มหาสารคาม
-วางระบบบัญชี มหาสารคาม
-ที่ปรึกษาทางการเงิน มหาสารคาม
-วางระบบการควบคุมภายใน มหาสารคาม

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป มหาสารคาม
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี มหาสารคาม โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี มหาสารคาม แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) มหาสารคาม
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป มหาสารคาม
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม มหาสารคาม แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน มหาสารคาม
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มหาสารคาม, รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสารคาม , รับจดทะเบียนร้านค้า มหาสารคาม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มหาสารคาม ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ มหาสารคาม
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน มหาสารคาม
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง มหาสารคาม
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย มหาสารคาม
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ มหาสารคาม
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ มหาสารคาม
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล มหาสารคาม

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี มหาสารคาม
รับทำบัญชี อำเภอเมืองมหาสารคาม
รับทำบัญชี อำเภอแกดำ
รับทำบัญชี อำเภอโกสุมพิสัย
รับทำบัญชี อำเภอกันทรวิชัย
รับทำบัญชี อำเภอเชียงยืน
รับทำบัญชี อำเภอบรบือ
รับทำบัญชี อำเภอนาเชือก
รับทำบัญชี อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
รับทำบัญชี อำเภอวาปีปทุม
รับทำบัญชี อำเภอนาดูน
รับทำบัญชี อำเภอยางสีสุราช
รับทำบัญชี อำเภอกุดรัง
รับทำบัญชี อำเภอชื่นชม
รับทำบัญชี อำเภอหลุบ