รับทำบัญชี ร้อยเอ็ด

รับทำบัญชี ร้อยเอ็ด

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ร้อยเอ็ด
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ร้อยเอ็ด

เราคือบริษัทรับทำบัญชี ร้อยเอ็ด ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร ร้อยเอ็ด , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ร้อยเอ็ด ระบบการเงิน ร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาทางการเงิน ร้อยเอ็ด

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ร้อยเอ็ด
-ตรวจสอบกิจการภายใน ร้อยเอ็ด
-วางระบบบัญชี ร้อยเอ็ด
-ที่ปรึกษาทางการเงิน ร้อยเอ็ด
-วางระบบการควบคุมภายใน ร้อยเอ็ด

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป ร้อยเอ็ด
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ร้อยเอ็ด โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี ร้อยเอ็ด แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ร้อยเอ็ด
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ร้อยเอ็ด
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ร้อยเอ็ด แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน ร้อยเอ็ด
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ร้อยเอ็ด รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ด , รับจดทะเบียนร้านค้า ร้อยเอ็ด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยเอ็ด ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ ร้อยเอ็ด
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน ร้อยเอ็ด
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ร้อยเอ็ด
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย ร้อยเอ็ด
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ ร้อยเอ็ด
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ ร้อยเอ็ด
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล ร้อยเอ็ด

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ร้อยเอ็ด
รับทำบัญชี อำเภอไเมืองร้อยเอ็ด
รับทำบัญชี อำเภอไเกษตรวิสัย
รับทำบัญชี อำเภอไปทุมรัตต์
รับทำบัญชี อำเภอไจตุรพักตรพิมาน
รับทำบัญชี อำเภอไธวัชบุรี
รับทำบัญชี อำเภอพนมไพร
รับทำบัญชี อำเภอโพนทอง
รับทำบัญชี อำเภอโพธิ์ชัย
รับทำบัญชี อำเภอหนองพอก
รับทำบัญชี อำเภอเสลภูมิ
รับทำบัญชี อำเภอสุวรรณภูมิ
รับทำบัญชี อำเภอเมืองสรวง
รับทำบัญชี อำเภอโพนทราย
รับทำบัญชี อำเภออาจสามารถ
รับทำบัญชี อำเภอเมยวดี
รับทำบัญชี อำเภอศรีสมเด็จ
รับทำบัญชี อำเภอจังหาร
รับทำบัญชี อำเภอเชียงขวัญ
รับทำบัญชี อำเภอหนองฮี
รับทำบัญชี อำเภอทุ่งเขาหลวง