รับทำบัญชี ศรีสะเกษ

Table of Contents

รับทำบัญชี ศรีสะเกษ

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ศรีสะเกษ
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ศรีสะเกษ

เราคือบริษัทรับทำบัญชี ศรีสะเกษ ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร ศรีสะเกษ , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ศรีสะเกษ ระบบการเงิน ศรีสะเกษ ที่ปรึกษาทางการเงิน ศรีสะเกษ

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ศรีสะเกษ
-ตรวจสอบกิจการภายใน ศรีสะเกษ
-วางระบบบัญชี ศรีสะเกษ
-ที่ปรึกษาทางการเงิน ศรีสะเกษ
-วางระบบการควบคุมภายใน ศรีสะเกษ

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป ศรีสะเกษ
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ศรีสะเกษ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี ศรีสะเกษ แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ศรีสะเกษ
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ศรีสะเกษ
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ศรีสะเกษ แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน ศรีสะเกษ
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ศรีสะเกษ รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษ, รับจดทะเบียนร้าน ค้าศรีสะเกษ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ศรีสะเกษ ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ ศรีสะเกษ
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน ศรีสะเกษ
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ศรีสะเกษ
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย ศรีสะเกษ
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ ศรีสะเกษ
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ ศรีสะเกษ
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล ศรีสะเกษ

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ศรีสะเกษ
รับทำบัญชี อำเภอเมืองศรีสะเกษ
รับทำบัญชี อำเภอยางชุมน้อย
รับทำบัญชี อำเภอกันทรารมย์
รับทำบัญชี อำเภอกันทรลักษ์
รับทำบัญชี อำเภอขุขันธ์
รับทำบัญชี อำเภอไพรบึง
รับทำบัญชี อำเภอปรางค์กู่
รับทำบัญชี อำเภอขุนหาญ
รับทำบัญชี อำเภอราษีไศล
รับทำบัญชี อำเภออุทุมพรพิสัย
รับทำบัญชี อำเภอบึงบูรพ์
รับทำบัญชี อำเภอห้วยทับทัน
รับทำบัญชี อำเภอโนนคูณ
รับทำบัญชี อำเภอศรีรัตนะ
รับทำบัญชี อำเภอน้ำเกลี้ยง
รับทำบัญชี อำเภอวังหิน
รับทำบัญชี อำเภอภูสิงห์
รับทำบัญชี อำเภอเมืองจันทร์
รับทำบัญชี อำเภอเบญจลักษ์
รับทำบัญชี อำเภอพยุห์
รับทำบัญชี อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
รับทำบัญชี อำเภอศิลาลาด