รับทำบัญชี สกลนคร

รับทำบัญชี สกลนคร

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท สกลนคร
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี สกลนคร

เราคือบริษัทรับทำบัญชี สกลนคร ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร สกลนคร , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร สกลนคร ระบบการเงิน สกลนคร ที่ปรึกษาทางการเงิน สกลนคร

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี สกลนคร
-ตรวจสอบกิจการภายใน สกลนคร
-วางระบบบัญชี สกลนคร
-ที่ปรึกษาทางการเงิน สกลนคร
-วางระบบการควบคุมภายใน สกลนคร

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป สกลนคร
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี สกลนคร โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี สกลนคร แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) สกลนคร
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป สกลนคร
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม สกลนคร แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน สกลนคร
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สกลนคร รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลนคร, รับจดทะเบียนร้าน ค้า สกลนคร จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สกลนคร ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ สกลนคร
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน สกลนคร
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง สกลนคร
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย สกลนคร
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ สกลนคร
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ สกลนคร
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล สกลนคร

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี สกลนคร
รับทำบัญชี อำเภอเมืองสกลนคร
รับทำบัญชี อำเภอกุสุมาลย์
รับทำบัญชี อำเภอพรรณานิคม
รับทำบัญชี อำเภอพังโคน
รับทำบัญชี อำเภอวาริชภูมิ
รับทำบัญชี อำเภอนิคมน้ำอูน
รับทำบัญชี อำเภอวานรนิวาส
รับทำบัญชี อำเภอคำตากล้า
รับทำบัญชี อำเภอบ้านม่วง
รับทำบัญชี อำเภออากาศอำนวย
รับทำบัญชี อำเภอสว่างแดนดิน
รับทำบัญชี อำเภอส่องดาว เต่างอย
รับทำบัญชี อำเภอโคกศรีสุพรรณ
รับทำบัญชี อำเภอเจริญศิลป์
รับทำบัญชี อำเภอโพนนาแก้ว
รับทำบัญชี อำเภอภูพาน
รับทำบัญชี อำเภอเมืองวานรนิวาส
รับทำบัญชี อำเภอ(สาขาตำบลกุดเรือคำ)
รับทำบัญชี .อำเภอบ้านหัน
รับทำบัญชี .อำเภอสกลนคร