รับทำบัญชี อุทัยธานี

Table of Contents

รับทำบัญชี อุทัยธานี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท อุทัยธานี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี อุทัยธานี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี อุทัยธานี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร อุทัยธานี , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร อุทัยธานี ระบบการเงิน อุทัยธานี ที่ปรึกษาทางการเงิน อุทัยธานี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี อุทัยธานี
-ตรวจสอบกิจการภายใน อุทัยธานี
-วางระบบบัญชี อุทัยธานี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน อุทัยธานี
-วางระบบการควบคุมภายใน อุทัยธานี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป อุทัยธานี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี อุทัยธานี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี อุทัยธานี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) อุทัยธานี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป อุทัยธานี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม อุทัยธานี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน อุทัยธานี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อุทัยธานี , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยธานี , รับจดทะเบียนร้านค้า อุทัยธานี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อุทัยธานี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ อุทัยธานี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน อุทัยธานี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง อุทัยธานี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย อุทัยธานี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ อุทัยธานี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ อุทัยธานี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล อุทัยธานี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี อุทัยธานี
รับทำบัญชี อำเภอเมืองอุทัยธานี
รับทำบัญชี อำเภอทัพทัน
รับทำบัญชี อำเภอสว่างอารมณ์
รับทำบัญชี อำเภอหนองฉาง
รับทำบัญชี อำเภอหนองขาหย่าง
รับทำบัญชี อำเภอบ้านไร่
รับทำบัญชี อำเภอลานสัก
รับทำบัญชี อำเภอห้วยคต