รับทำบัญชี เลย

Table of Contents

รับทำบัญชี เลย

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท เลย
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี เลย

เราคือบริษัทรับทำบัญชี เลย ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร เลย , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร เลย ระบบการเงิน เลย ที่ปรึกษาทางการเงิน เลย

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี เลย
-ตรวจสอบกิจการภายใน เลย
-วางระบบบัญชี เลย
-ที่ปรึกษาทางการเงิน เลย
-วางระบบการควบคุมภายใน เลย

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป เลย
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี เลย โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี เลย แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เลย
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เลย
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม เลย แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน เลย
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เลย รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลย , รับจดทะเบียนร้านค้า เลย จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เลย ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ เลย
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน เลย
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง เลย
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย เลย
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ เลย
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ เลย
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล เลย

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี เลย
รับทำบัญชี อำเภอเมืองเลย
รับทำบัญชี อำเภอนาด้วง
รับทำบัญชี อำเภอเชียงคาน
รับทำบัญชี อำเภอปากชม
รับทำบัญชี อำเภอด่านซ้าย
รับทำบัญชี อำเภอนาแห้ว
รับทำบัญชี อำเภอภูเรือ
รับทำบัญชี อำเภอท่าลี่
รับทำบัญชี อำเภอวังสะพุง
รับทำบัญชี อำเภอภูกระดึง
รับทำบัญชี อำเภอภูหลวง
รับทำบัญชี อำเภอผาขาว
รับทำบัญชี อำเภอเอราวัณ
รับทำบัญชี อำเภอหนองหิน