รับทำบัญชี แม่ฮ่องสอน

Table of Contents

รับทำบัญชี แม่ฮ่องสอน

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท แม่ฮ่องสอน
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี แม่ฮ่องสอน

เราคือบริษัทรับทำบัญชี แม่ฮ่องสอน ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร แม่ฮ่องสอน , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร แม่ฮ่องสอน ระบบการเงิน แม่ฮ่องสอน ที่ปรึกษาทางการเงิน แม่ฮ่องสอน

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี แม่ฮ่องสอน
-ตรวจสอบกิจการภายใน แม่ฮ่องสอน
-วางระบบบัญชี แม่ฮ่องสอน
-ที่ปรึกษาทางการเงิน แม่ฮ่องสอน
-วางระบบการควบคุมภายใน แม่ฮ่องสอน

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป แม่ฮ่องสอน
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี แม่ฮ่องสอน โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี แม่ฮ่องสอน แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) แม่ฮ่องสอน
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป แม่ฮ่องสอน
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แม่ฮ่องสอน แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน แม่ฮ่องสอน
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แม่ฮ่องสอน , รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ฮ่องสอน , รับจดทะเบียนร้านค้า แม่ฮ่องสอน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แม่ฮ่องสอน ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ แม่ฮ่องสอน
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน แม่ฮ่องสอน
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง แม่ฮ่องสอน
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย แม่ฮ่องสอน
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ แม่ฮ่องสอน
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ แม่ฮ่องสอน
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล แม่ฮ่องสอน

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี แม่ฮ่องสอน
รับทำบัญชี อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รับทำบัญชี อำเภอขุนยวม
รับทำบัญชี อำเภอปาย
รับทำบัญชี อำเภอแม่สะเรียง
รับทำบัญชี อำเภอแม่ลาน้อย
รับทำบัญชี อำเภอสบเมย
รับทำบัญชี อำเภอปางมะผ้า
รับทำบัญชี อำเภอม่วยต่อ