รับทำบัญชี กาญจนบุรี

Table of Contents

รับทำบัญชี กาญจนบุรี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท กาญจนบุรี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี กาญจนบุรี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี กาญจนบุรี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร กาญจนบุรี วางระบบบัญชี-ภาษีอากร กาญจนบุรี ระบบการเงิน กาญจนบุรี ที่ปรึกษาทางการเงิน กาญจนบุรี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี กาญจนบุรี
-ตรวจสอบกิจการภายใน กาญจนบุรี
-วางระบบบัญชี กาญจนบุรี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน กาญจนบุรี
-วางระบบการควบคุมภายใน กาญจนบุรี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป กาญจนบุรี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี กาญจนบุรี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี กาญจนบุรี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) กาญจนบุรี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป กาญจนบุรี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม กาญจนบุรี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน กาญจนบุรี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กาญจนบุรี รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี รับจดทะเบียนร้าน ค้า กาญจนบุรี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กาญจนบุรี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ กาญจนบุรี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน กาญจนบุรี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง กาญจนบุรี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย กาญจนบุรี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ กาญจนบุรี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ กาญจนบุรี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล กาญจนบุรี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี กาญจนบุรี
รับทำบัญชี อำเภอเมืองกาญจนบุรี
รับทำบัญชี อำเภอไทรโยค
รับทำบัญชี อำเภอบ่อพลอย
รับทำบัญชี อำเภอศรีสวัสดิ์
รับทำบัญชี อำเภอท่ามะกา
รับทำบัญชี อำเภอท่าม่วง
รับทำบัญชี อำเภอทองผาภูมิ
รับทำบัญชี อำเภอสังขละบุรี
รับทำบัญชี อำเภอพนมทวน
รับทำบัญชี อำเภอเลาขวัญ
รับทำบัญชี อำเภอด่านมะขามเตี้ย
รับทำบัญชี อำเภอหนองปรือ
รับทำบัญชี อำเภอห้วยกระเจา
รับทำบัญชี อำเภอสาขาตำบลท่ากระดาน
รับทำบัญชี อำเภอบ้านทวน
รับทำบัญชี อำเภอไทรโยค
รับทำบัญชี อำเภอศรีสวัสดิ์
รับทำบัญชี อำเภอท่ามะกา
รับทำบัญชี อำเภอท่าม่วง