รับทำบัญชี จันทบุรี

Table of Contents

รับทำบัญชี จันทบุรี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท จันทบุรี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี จันทบุรี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี จันทบุรี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร จันทบุรี วางระบบบัญชี-ภาษีอากร จันทบุรีระบบการเงิน จันทบุรี ที่ปรึกษาทางการเงิน จันทบุรี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี จันทบุรี
-ตรวจสอบกิจการภายใน จันทบุรี
-วางระบบบัญชี จันทบุรี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน จันทบุรี
-วางระบบการควบคุมภายใน จันทบุรี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป จันทบุรี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี จันทบุรี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี จันทบุรี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)จันทบุรี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป จันทบุรี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม จันทบุรี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน จันทบุรี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จันทบุรี รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี รับจดทะเบียนร้าน ค้า จันทบุรี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จันทบุรี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ จันทบุรี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน จันทบุรี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง จันทบุรี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย จันทบุรี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ จันทบุรี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ จันทบุรี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล จันทบุรี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี จันทบุรี
รับทำบัญชี อำเภอเมืองจันทบุรี
รับทำบัญชี อำเภอขลุง
รับทำบัญชี อำเภอท่าใหม่
รับทำบัญชี อำเภอโป่งน้ำร้อน
รับทำบัญชี อำเภอมะขาม
รับทำบัญชี อำเภอแหลมสิงห์
รับทำบัญชี อำเภอสอยดาว
รับทำบัญชี อำเภอแก่งหางแมว
รับทำบัญชี อำเภอนายายอาม
รับทำบัญชี อำเภอเขาคิชฌกูฏ กิ่ง อ.กำพุธ จ.จันทบุรี