รับทำบัญชี ฉะเชิงเทรา

รับทำบัญชี ฉะเชิงเทรา

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ฉะเชิงเทรา
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ฉะเชิงเทรา

เราคือบริษัทรับทำบัญชี ฉะเชิงเทรา ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร ฉะเชิงเทรา วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ฉะเชิงเทรา ระบบการเงินฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาทางการเงิน ฉะเชิงเทรา

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ฉะเชิงเทรา
-ตรวจสอบกิจการภายใน ฉะเชิงเทรา
-วางระบบบัญชี ฉะเชิงเทรา
-ที่ปรึกษาทางการเงิน ฉะเชิงเทรา
-วางระบบการควบคุมภายใน ฉะเชิงเทรา

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป ฉะเชิงเทรา
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ฉะเชิงเทรา โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี ฉะเชิงเทรา แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ฉะเชิงเทรา
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ฉะเชิงเทรา
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ฉะเชิงเทรา แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน ฉะเชิงเทรา
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฉะเชิงเทรา รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทรา รับจดทะเบียนร้าน ค้า ฉะเชิงเทรา จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉะเชิงเทรา ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ ฉะเชิงเทรา
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน ฉะเชิงเทรา
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ฉะเชิงเทรา
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย ฉะเชิงเทรา
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ ฉะเชิงเทรา
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ ฉะเชิงเทรา
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล ฉะเชิงเทรา

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ฉะเชิงเทรา
รับทำบัญชี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรารับทำบัญชี อำเภอบางคล้า
รับทำบัญชี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
รับทำบัญชี อำเภอบางปะกง
รับทำบัญชี อำเภอบ้านโพธิ์
รับทำบัญชี อำเภอพนมสารคาม
รับทำบัญชี อำเภอราชสาส์น
รับทำบัญชี อำเภอสนามชัยเขต
รับทำบัญชี อำเภอแปลงยาว
รับทำบัญชี อำเภอท่าตะเกียบ
รับทำบัญชี อำเภอคลองเขื่อน