รับทำบัญชี ชลบุรี

Table of Contents

รับทำบัญชี ชลบุรี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ชลบุรี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ชลบุรี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี ชลบุรี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร ชลบุรี วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ชลบุรี ระบบการเงิน ชลบุรี ที่ปรึกษาทางการเงิน ชลบุรี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ชลบุรี
-ตรวจสอบกิจการภายใน ชลบุรี
-วางระบบบัญชี ชลบุรี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน ชลบุรี
-วางระบบการควบคุมภายใน ชลบุรี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป ชลบุรี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ชลบุรี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี ชลบุรี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)ชลบุรี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ชลบุรี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ชลบุรี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน ชลบุรี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชลบุรี รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี รับจดทะเบียนร้าน ค้า ชลบุรี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ชลบุรี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ ชลบุรี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน ชลบุรี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ชลบุรี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย ชลบุรี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ ชลบุรี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ ชลบุรี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล ชลบุรี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ชลบุรี
รับทำบัญชี อำเภอเมืองชลบุรี
รับทำบัญชี อำเภอบ้านบึง
รับทำบัญชี อำเภอหนองใหญ่
รับทำบัญชี อำเภอบางละมุง
รับทำบัญชี อำเภอพานทอง
รับทำบัญชี อำเภอพนัสนิคม
รับทำบัญชี อำเภอศรีราชา
รับทำบัญชี อำเภอเกาะสีชัง
รับทำบัญชี อำเภอสัตหีบ
รับทำบัญชี อำเภอบ่อทอง
รับทำบัญชี อำเภอเกาะจันทร์
รับทำบัญชี สัตหีบ (สาขาตำบลบางเสร่) ท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือรับทำบัญชี
รับทำบัญชี เทศบาลตำบลแหลมฉบัง เทศบาลเมืองชลบุรี