รับทำบัญชี ประจวบคีรีขันธ์

รับทำบัญชี ประจวบคีรีขันธ์

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ประจวบคีรีขันธ์

เราคือบริษัทรับทำบัญชี ประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร ประจวบคีรีขันธ์ วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ประจวบคีรีขันธ์ ระบบการเงิน ประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ประจวบคีรีขันธ์
-ตรวจสอบกิจการภายใน ประจวบคีรีขันธ์
-วางระบบบัญชี ประจวบคีรีขันธ์
-ที่ปรึกษาทางการเงิน ประจวบคีรีขันธ์
-วางระบบการควบคุมภายใน ประจวบคีรีขันธ์

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป ประจวบคีรีขันธ์
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี ประจวบคีรีขันธ์ แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ประจวบคีรีขันธ์
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ประจวบคีรีขันธ์
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน ประจวบคีรีขันธ์
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ประจวบคีรีขันธ์ รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบคีรีขันธ์ รับจดทะเบียนร้าน ค้า ประจวบคีรีขันธ์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจวบคีรีขันธ์ ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ ประจวบคีรีขันธ์
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน ประจวบคีรีขันธ์
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ประจวบคีรีขันธ์
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจวบคีรีขันธ์
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ ประจวบคีรีขันธ์
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ ประจวบคีรีขันธ์
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล ประจวบคีรีขันธ์

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ประจวบคีรีขันธ์
รับทำบัญชี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
รับทำบัญชี อำเภอกุยบุรี
รับทำบัญชี อำเภอทับสะแก
รับทำบัญชี อำเภอบางสะพาน
รับทำบัญชี อำเภอบางสะพานน้อย
รับทำบัญชี อำเภอปราณบุรี
รับทำบัญชี อำเภอหัวหิน
รับทำบัญชี อำเภอสามร้อยยอด