รับทำบัญชี พระนครศรีอยุธยา

Table of Contents

รับทำบัญชี พระนครศรีอยุธยา

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท พระนครศรีอยุธยา
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี พระนครศรีอยุธยา

เราคือบริษัทรับทำบัญชี พระนครศรีอยุธยา ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร พระนครศรีอยุธยา วางระบบบัญชี-ภาษีอากร พระนครศรีอยุธยา ระบบการเงิน พระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาทางการเงิน พระนครศรีอยุธยา

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี พระนครศรีอยุธยา
-ตรวจสอบกิจการภายใน พระนครศรีอยุธยา
-วางระบบบัญชี พระนครศรีอยุธยา
-ที่ปรึกษาทางการเงิน พระนครศรีอยุธยา
-วางระบบการควบคุมภายใน พระนครศรีอยุธยา

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป พระนครศรีอยุธยา
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี พระนครศรีอยุธยา โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี พระนครศรีอยุธยา แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พระนครศรีอยุธยา
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป พระนครศรีอยุธยา
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม พระนครศรีอยุธยา แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน พระนครศรีอยุธยา
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพระนครศรีอยุธยา รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระนครศรีอยุธยา รับจดทะเบียนร้าน ค้า พระนครศรีอยุธยา จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พระนครศรีอยุธยา ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ พระนครศรีอยุธยา
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน พระนครศรีอยุธยา
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง พระนครศรีอยุธยา
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย พระนครศรีอยุธยา
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ พระนครศรีอยุธยา
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ พระนครศรีอยุธยา
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล พระนครศรีอยุธยา

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี พระนครศรีอยุธยา
รับทำบัญชี อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
รับทำบัญชี อำเภอนครหลวง
รับทำบัญชี อำเภอบางไทร
รับทำบัญชี อำเภอบางบาล
รับทำบัญชี อำเภอบางปะอิน
รับทำบัญชี อำเภอบางปะหัน
รับทำบัญชี อำเภอผักไห่
รับทำบัญชี อำเภอภาชี
รับทำบัญชี อำเภอลาดบัวหลวง
รับทำบัญชี อำเภอวังน้อย
รับทำบัญชี อำเภอเสนา
รับทำบัญชี อำเภอบางซ้าย
รับทำบัญชี อำเภออุทัย
รับทำบัญชี อำเภอมหาราช
รับทำบัญชี อำเภอบ้านแพรก