รับทำบัญชี ราชบุรี

รับทำบัญชี ราชบุรี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ราชบุรี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ราชบุรี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี ราชบุรี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร ราชบุรี วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ราชบุรี ระบบการเงิน ราชบุรี ที่ปรึกษาทางการเงิน ราชบุรี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ราชบุรี
-ตรวจสอบกิจการภายใน ราชบุรี
-วางระบบบัญชี ราชบุรี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน ราชบุรี
-วางระบบการควบคุมภายใน ราชบุรี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป ราชบุรี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ราชบุรี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี ราชบุรี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ราชบุรี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ราชบุรี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ราชบุรี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน ราชบุรี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ราชบุรี รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรี รับจดทะเบียนร้าน ค้า ราชบุรี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราชบุรี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ ราชบุรี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน ราชบุรี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ราชบุรี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย ราชบุรี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ ราชบุรี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ ราชบุรี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล ราชบุรี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ราชบุรี
รับทำบัญชี อำเภอเมืองราชบุรี
รับทำบัญชี อำเภอจอมบึง
รับทำบัญชี อำเภอสวนผึ้ง
รับทำบัญชี อำเภอดำเนินสะดวก
รับทำบัญชี อำเภอบ้านโป่ง
รับทำบัญชี อำเภอบางแพ
รับทำบัญชี อำเภอโพธาราม
รับทำบัญชี อำเภอปากท่อ
รับทำบัญชี อำเภอวัดเพลง
รับทำบัญชี อำเภอบ้านคา
รับทำบัญชี อำเภอท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง