รับทำบัญชี สระบุรี

Table of Contents

รับทำบัญชี สระบุรี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท สระบุรี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี สระบุรี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี สระบุรี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร สระบุรี วางระบบบัญชี-ภาษีอากร สระบุรี ระบบการเงินสระบุรี ที่ปรึกษาทางการเงิน สระบุรี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี สระบุรี
-ตรวจสอบกิจการภายใน สระบุรี
-วางระบบบัญชี สระบุรี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน สระบุรี
-วางระบบการควบคุมภายใน สระบุรี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป สระบุรี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี สระบุรี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี สระบุรี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) สระบุรี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป สระบุรี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม สระบุรี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน สระบุรี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สระบุรี รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรี รับจดทะเบียนร้าน ค้า สระบุรี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สระบุรี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ สระบุรี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน สระบุรี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง สระบุรี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย สระบุรี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ สระบุรี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ สระบุรี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล สระบุรี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี สระบุรี
รับทำบัญชี อำเภอเมืองสระบุรี
รับทำบัญชี อำเภอแก่งคอย
รับทำบัญชี อำเภอหนองแค
รับทำบัญชี อำเภอวิหารแดง
รับทำบัญชี อำเภอหนองแซง
รับทำบัญชี อำเภอบ้านหมอ
รับทำบัญชี อำเภอดอนพุด
รับทำบัญชี อำเภอหนองโดน
รับทำบัญชี อำเภอพระพุทธบาท
รับทำบัญชี อำเภอเสาไห้
รับทำบัญชี อำเภอมวกเหล็ก
รับทำบัญชี อำเภอวังม่วง
รับทำบัญชี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ