รับทำบัญชี สุพรรณบุรี

Table of Contents

รับทำบัญชี สุพรรณบุรี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท สุพรรณบุรี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี สุพรรณบุรี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี สุพรรณบุรี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร สุพรรณบุรี วางระบบบัญชี-ภาษีอากร สุพรรณบุรี ระบบการเงิน สุพรรณบุรี ที่ปรึกษาทางการเงิน สุพรรณบุรี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี สุพรรณบุรี
-ตรวจสอบกิจการภายใน สุพรรณบุรี
-วางระบบบัญชี สุพรรณบุรี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน สุพรรณบุรี
-วางระบบการควบคุมภายใน สุพรรณบุรี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป สุพรรณบุรี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี สุพรรณบุรี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี สุพรรณบุรี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)สุพรรณบุรี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป สุพรรณบุรี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม สุพรรณบุรี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน สุพรรณบุรี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สุพรรณบุรี รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณบุรี รับจดทะเบียนร้าน ค้า สุพรรณบุรี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สุพรรณบุรี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ สุพรรณบุรี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน สุพรรณบุรี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง สุพรรณบุรี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย สุพรรณบุรี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ สุพรรณบุรี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ สุพรรณบุรี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล สุพรรณบุรี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี สุพรรณบุรี
รับทำบัญชี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
รับทำบัญชี อำเภอเดิมบางนางบวช
รับทำบัญชี อำเภอด่านช้าง
รับทำบัญชี อำเภอบางปลาม้า
รับทำบัญชี อำเภอศรีประจันต์
รับทำบัญชี อำเภอดอนเจดีย
รับทำบัญชี อำเภอสองพี่น้อง
รับทำบัญชี อำเภอสามชุก
รับทำบัญชี อำเภออู่ทอง
รับทำบัญชี อำเภอหนองหญ้าไซ