รับทำบัญชี สุรินทร์

Table of Contents

รับทำบัญชี สุรินทร์

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท สุรินทร์
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี สุรินทร์

เราคือบริษัทรับทำบัญชี สุรินทร์ ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร สุรินทร์ , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร สุรินทร์ระบบการเงิน สุรินทร์ ที่ปรึกษาทางการเงิน สุรินทร์

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี สุรินทร์
-ตรวจสอบกิจการภายใน สุรินทร์
-วางระบบบัญชี สุรินทร์
-ที่ปรึกษาทางการเงิน สุรินทร์
-วางระบบการควบคุมภายใน สุรินทร์

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป สุรินทร์
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี สุรินทร์ โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี สุรินทร์ แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)สุรินทร์
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป สุรินทร์
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม สุรินทร์ แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน สุรินทร์
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สุรินทร์ รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ รับจดทะเบียนร้าน ค้า สุรินทร์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สุรินทร์ ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ สุรินทร์
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน สุรินทร์
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง สุรินทร์
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย สุรินทร์
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ สุรินทร์
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ สุรินทร์
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล สุรินทร์

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี สุรินทร์
รับทำบัญชี เมืองสุรินทร์
รับทำบัญชี อำเภอชุมพลบุรี
รับทำบัญชี อำเภอท่าตูม
รับทำบัญชี อำเภอจอมพระ
รับทำบัญชี อำเภอปราสาท
รับทำบัญชี อำเภอกาบเชิง
รับทำบัญชี อำเภอรัตนบุรี
รับทำบัญชี อำเภอสนม
รับทำบัญชี อำเภอศีขรภูมิ
รับทำบัญชี อำเภอสังขะ
รับทำบัญชี อำเภอลำดวน
รับทำบัญชี อำเภอสำโรงทาบ
รับทำบัญชี อำเภอบัวเชด
รับทำบัญชี อำเภอพนมดงรัก
รับทำบัญชี อำเภอศรีณรงค
รับทำบัญชี อำเภอเขวาสินรินท
รับทำบัญชี อำเภอโนนนารายณ์