รับทำบัญชี หนองคาย

Table of Contents

รับทำบัญชี หนองคาย

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท หนองคาย
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี หนองคาย

เราคือบริษัทรับทำบัญชี หนองคาย ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร หนองคาย , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร หนองคาย ระบบการเงิน หนองคาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หนองคาย

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี หนองคาย
-ตรวจสอบกิจการภายใน หนองคาย
-วางระบบบัญชี หนองคาย
-ที่ปรึกษาทางการเงิน หนองคาย
-วางระบบการควบคุมภายใน หนองคาย

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป หนองคาย
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี หนองคาย โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี หนองคาย แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)หนองคาย
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป หนองคาย
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม หนองคาย แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน หนองคาย
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หนองคาย รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคาย รับจดทะเบียนร้าน ค้า หนองคาย จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนองคาย ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ หนองคาย
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน หนองคาย
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง หนองคาย
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย หนองคาย
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ หนองคาย
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ หนองคาย
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล หนองคาย

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี หนองคาย
รับทำบัญชี อำเภอเมืองหนองคาย
รับทำบัญชี อำเภอท่าบ่อ
รับทำบัญชี บึงกาฬ
รับทำบัญชี อำเภอพรเจริญ
รับทำบัญชี อำเภอโพนพิสัย
รับทำบัญชี อำเภอโซ่พิสัย
รับทำบัญชี อำเภอศรีเชียงใหม่
รับทำบัญชี อำเภอสังคม
รับทำบัญชี อำเภอเซกา
รับทำบัญชี อำเภอปากคาด
รับทำบัญชี อำเภอบึงโขงหลง
รับทำบัญชี อำเภอศรีวิไล
รับทำบัญชี อำเภอบุ่งคล้า
รับทำบัญชี อำเภอสระใคร
รับทำบัญชี อำเภอเฝ้าไร่
รับทำบัญชี อำเภอรัตนวาปี
รับทำบัญชี อำเภอโพธิ์ตาก