รับทำบัญชี อุดรธานี

Table of Contents

รับทำบัญชี อุดรธานี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท อุดรธานี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี อุดรธานี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี อุดรธานี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร อุดรธานี, วางระบบบัญชี-ภาษีอากร อุดรธานี ระบบการเงิน อุดรธานี ที่ปรึกษาทางการเงิน อุดรธานี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี อุดรธานี
-ตรวจสอบกิจการภายใน อุดรธานี
-วางระบบบัญชี อุดรธานี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน อุดรธานี
-วางระบบการควบคุมภายใน อุดรธานี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป อุดรธานี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี อุดรธานี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี อุดรธานี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)อุดรธานี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป อุดรธานี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม อุดรธานี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน อุดรธานี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อุดรธานี รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรธานี รับจดทะเบียนร้าน ค้า อุดรธานี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อุดรธานี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ อุดรธานี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน อุดรธานี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง อุดรธานี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย อุดรธานี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ อุดรธานี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ อุดรธานี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล อุดรธานี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี อุดรธานี
รับทำบัญชี อำเภอเมืองอุดรธานี
รับทำบัญชี อำเภอกุดจับ
รับทำบัญชี อำเภอหนองวัวซอ
รับทำบัญชี อำเภอกุมภวาปี
รับทำบัญชี อำเภอโนนสะอาด
รับทำบัญชี อำเภอหนองหาน
รับทำบัญชี อำเภอทุ่งฝน
รับทำบัญชี อำเภอไชยวาน
รับทำบัญชี อำเภอศรีธาตุ
รับทำบัญชี อำเภอวังสามหมอ
รับทำบัญชี อำเภอบ้านดุง
รับทำบัญชี อำเภอศรีบุญเรือง
รับทำบัญชี อำเภอนากลาง
รับทำบัญชี อำเภอสุวรรณคูหา
รับทำบัญชี อำเภอโนนสัง
รับทำบัญชี อำเภอบ้านผือ
รับทำบัญชี อำเภอน้ำโสม
รับทำบัญชี อำเภอเพ็ญ
รับทำบัญชี อำเภอสร้างคอม
รับทำบัญชี อำเภอหนองแสง
รับทำบัญชี อำเภอนายูง
รับทำบัญชี อำเภอพิบูลย์
รับทำบัญชีอำเภอรักษ์
รับทำบัญชี อำเภอกู่แก้ว
รับทำบัญชี อำเภอประจักษ์ศิลปาคม