รับทำบัญชี อ่างทอง

Table of Contents

รับทำบัญชี อ่างทอง

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท อ่างทอง
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี อ่างทอง

เราคือบริษัทรับทำบัญชี อ่างทอง ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร อ่างทอง วางระบบบัญชี-ภาษีอากร อ่างทอง ระบบการเงิน อ่างทอง ที่ปรึกษาทางการเงิน อ่างทอง

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี อ่างทอง
-ตรวจสอบกิจการภายใน อ่างทอง
-วางระบบบัญชี อ่างทอง
-ที่ปรึกษาทางการเงิน อ่างทอง
-วางระบบการควบคุมภายใน อ่างทอง

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป อ่างทอง
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี อ่างทอง โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี อ่างทอง แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)อ่างทอง
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป อ่างทอง
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม อ่างทอง แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน อ่างทอง
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อ่างทอง รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทอง รับจดทะเบียนร้าน ค้า อ่างทอง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่างทอง ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ อ่างทอง
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน อ่างทอง
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง อ่างทอง
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย อ่างทอง
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ อ่างทอง
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ อ่างทอง
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล อ่างทอง

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี อ่างทอง
รับทำบัญชี อำเภอเมืองอ่างทอง
รับทำบัญชี อำเภอไชโย
รับทำบัญชี อำเภอป่าโมก
รับทำบัญชี อำเภอโพธิ์ทอง
รับทำบัญชี อำเภอแสวงหา
รับทำบัญชี อำเภอวิเศษชัยชาญ
รับทำบัญชี อำเภอสามโก้