รับทำบัญชี นครศรีธรรมราช

รับทำบัญชี นครศรีธรรมราช

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท นครศรีธรรมราช
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี นครศรีธรรมราช

เราคือบริษัทรับทำบัญชี นครศรีธรรมราช ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร นครศรีธรรมราช วางระบบบัญชี-ภาษีอากร นครศรีธรรมราช ระบบการเงิน นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาทางการเงิน นครศรีธรรมราช

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี นครศรีธรรมราช
-ตรวจสอบกิจการภายใน นครศรีธรรมราช
-วางระบบบัญชี นครศรีธรรมราช
-ที่ปรึกษาทางการเงิน นครศรีธรรมราช
-วางระบบการควบคุมภายใน นครศรีธรรมราช

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป นครศรีธรรมราช
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี นครศรีธรรมราช โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี นครศรีธรรมราช แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) นครศรีธรรมราช
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป นครศรีธรรมราช
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม นครศรีธรรมราช แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน นครศรีธรรมราช
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท นครศรีธรรมราช รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีธรรมราช รับจดทะเบียนร้าน ค้า นครศรีธรรมราช จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นครศรีธรรมราช ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ นครศรีธรรมราช
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน นครศรีธรรมราช
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง นครศรีธรรมราช
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย นครศรีธรรมราช
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ นครศรีธรรมราช
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ นครศรีธรรมราช
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล นครศรีธรรมราช

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี นครศรีธรรมราช
รับทำบัญชี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รับทำบัญชี อำเภอพรหมคีรี
รับทำบัญชี อำเภอลานสกา
รับทำบัญชี อำเภอฉวาง
รับทำบัญชี อำเภอพิปูน
รับทำบัญชี อำเภอเชียรใหญ่
รับทำบัญชี อำเภอชะอวด
รับทำบัญชี อำเภอท่าศาลา
รับทำบัญชี อำเภอทุ่งสง
รับทำบัญชี อำเภอนาบอน
รับทำบัญชี อำเภอทุ่งใหญ่
รับทำบัญชี อำเภอปากพนัง
รับทำบัญชี อำเภอร่อนพิบูลย์
รับทำบัญชี อำเภอสิชล
รับทำบัญชี อำเภอขนอม
รับทำบัญชี อำเภอหัวไทร
รับทำบัญชี อำเภอบางขัน
รับทำบัญชี อำเภอถ้ำพรรณรา
รับทำบัญชี อำเภอจุฬาภรณ์
รับทำบัญชี อำเภอพระพรหม
รับทำบัญชี อำเภอนบพิตำ
รับทำบัญชี อำเภอช้างกลาง
รับทำบัญชี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
รับทำบัญชี อำเภอเชียรใหญ่ (สาขาตำบลเสือหึง) สาขาตำบลสวนหลวง
รับทำบัญชี อำเภอร่อนพิบูลย์ (สาขาตำบลหินตก)
รับทำบัญชี อำเภอหัวไทร (สาขาตำบลควนชะลิก)
รับทำบัญชี อำเภอทุ่งสง (สาขาตำบลกะปาง)