รับทำบัญชี พัทลุง

Table of Contents

รับทำบัญชี พัทลุง

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท พัทลุง
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี พัทลุง

เราคือบริษัทรับทำบัญชี พัทลุง ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร พัทลุง วางระบบบัญชี-ภาษีอากร พัทลุง ระบบการเงิน นราธิวาส ที่ปรึกษาทางการเงิน พัทลุง

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี พัทลุง
-ตรวจสอบกิจการภายใน พัทลุง
-วางระบบบัญชี พัทลุง
-ที่ปรึกษาทางการเงิน พัทลุง
-วางระบบการควบคุมภายใน พัทลุง

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป พัทลุง
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี พัทลุง โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปีพัทลุง แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พัทลุง
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป พัทลุง
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม พัทลุง แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน พัทลุง
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พัทลุง รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุง รับจดทะเบียนร้าน ค้า พัทลุง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พัทลุง ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ พัทลุง
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน พัทลุง
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง พัทลุง
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย พัทลุง
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ พัทลุง
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ พัทลุง
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล พัทลุง

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี พัทลุง
รับทำบัญชี อำเภอเมืองพัทลุง
รับทำบัญชี อำเภอกงหรา
รับทำบัญชี อำเภอเขาชัยสน
รับทำบัญชี อำเภอตะโหมด
รับทำบัญชี อำเภอควนขนุน
รับทำบัญชี อำเภอปากพะยูน
รับทำบัญชี อำเภอศรีบรรพต
รับทำบัญชี อำเภอป่าบอน
รับทำบัญชี อำเภอบางแก้ว
รับทำบัญชี อำเภอป่าพะยอม
รับทำบัญชี อำเภอศรีนครินทร์