รับทำบัญชี ภูเก็ต

Table of Contents

รับทำบัญชี ภูเก็ต

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท ภูเก็ต
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ภูเก็ต

เราคือบริษัทรับทำบัญชี ภูเก็ต ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร ภูเก็ต วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ภูเก็ต ระบบการเงิน ภูเก็ต ที่ปรึกษาทางการเงิน ภูเก็ต

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ภูเก็ต
-ตรวจสอบกิจการภายใน ภูเก็ต
-วางระบบบัญชี ภูเก็ต
-ที่ปรึกษาทางการเงิน ภูเก็ต
-วางระบบการควบคุมภายใน ภูเก็ต

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป ภูเก็ต
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ภูเก็ต โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี ภูเก็ต แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภูเก็ต
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ภูเก็ต
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ภูเก็ต แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน ภูเก็ต
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภูเก็ต รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต รับจดทะเบียนร้าน ค้าภูเก็ต จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภูเก็ต ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ ภูเก็ต
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน ภูเก็ต
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ภูเก็ต
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย ภูเก็ต
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ ภูเก็ต
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ ภูเก็ต
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล ภูเก็ต

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ภูเก็ต
รับทำบัญชี อำเภอเมืองภูเก็ต
รับทำบัญชี อำเภอกะทู้
รับทำบัญชี อำเภอถลาง
รับทำบัญชี อำเภอทุ่งคา