รับทำบัญชี สงขลา

Table of Contents

รับทำบัญชี สงขลา

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท สงขลา
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี สงขลา

เราคือบริษัทรับทำบัญชี สงขลา ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร สงขลา วางระบบบัญชี-ภาษีอากร สงขลา ระบบการเงิน สงขลา ที่ปรึกษาทางการเงิน สงขลา

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี สงขลา
-ตรวจสอบกิจการภายใน สงขลา
-วางระบบบัญชี สงขลา
-ที่ปรึกษาทางการเงิน สงขลา
-วางระบบการควบคุมภายใน สงขลา

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป สงขลา
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี สงขลา โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี สงขลา แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)สงขลา
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป สงขลา
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม สงขลา แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน สงขลา
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สงขลา รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลา รับจดทะเบียนร้าน ค้า สงขลา จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สงขลา ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ สงขลา
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน สงขลา
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง สงขลา
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย สงขลา
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ สงขลา
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ สงขลา
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล สงขลา

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี สงขลา
รับทำบัญชี อำเภอเมืองสงขลา
รับทำบัญชี อำเภอสทิงพระ
รับทำบัญชี อำเภอจะนะ
รับทำบัญชี อำเภอนาทวี
รับทำบัญชี อำเภอเทพา
รับทำบัญชี อำเภอสะบ้าย้อย
รับทำบัญชี อำเภอระโนด
รับทำบัญชี อำเภอกระแสสินธุ์
รับทำบัญชี อำเภอรัตภูมิ
รับทำบัญชี อำเภอสะเดา
รับทำบัญชี อำเภอหาดใหญ่
รับทำบัญชี อำเภอนาหม่อม
รับทำบัญชี อำเภอควนเนียง
รับทำบัญชี บางกล่ำ
รับทำบัญชี อำเภอสิงหนคร
รับทำบัญชี อำเภอคลองหอยโข่ง ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำนักขาม
รับทำบัญชี เทศบาลตำบลบ้านพรุ