รับทำบัญชี สุราษฎร์ธานี

Table of Contents

รับทำบัญชี สุราษฎร์ธานี

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท สุราษฎร์ธานี
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี สุราษฎร์ธานี

เราคือบริษัทรับทำบัญชี สุราษฎร์ธานี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร สุราษฎร์ธานี วางระบบบัญชี-ภาษีอากร สุราษฎร์ธานี ระบบการเงินสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษาทางการเงิน สุราษฎร์ธานี

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี สุราษฎร์ธานี
-ตรวจสอบกิจการภายใน สุราษฎร์ธานี
-วางระบบบัญชี สุราษฎร์ธานี
-ที่ปรึกษาทางการเงิน สุราษฎร์ธานี
-วางระบบการควบคุมภายใน สุราษฎร์ธานี

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป สุราษฎร์ธานี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี สุราษฎร์ธานี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี สุราษฎร์ธานี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)สุราษฎร์ธานี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป สุราษฎร์ธานี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม สุราษฎร์ธานี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน สุราษฎร์ธานี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สุราษฎร์ธานี รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ธานี รับจดทะเบียนร้าน ค้า สุราษฎร์ธานี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สุราษฎร์ธานี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ สุราษฎร์ธานี
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน สุราษฎร์ธานี
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง สุราษฎร์ธานี
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย สุราษฎร์ธานี
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ สุราษฎร์ธานี
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ สุราษฎร์ธานี
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล สุราษฎร์ธานี

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี สุราษฎร์ธานี
รับทำบัญชี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
รับทำบัญชี อำเภอกาญจนดิษฐ์
รับทำบัญชี อำเภอดอนสัก
รับทำบัญชี อำเภอเกาะสมุย
รับทำบัญชี อำเภอเกาะพะงัน
รับทำบัญชี อำเภอไชยา
รับทำบัญชี อำเภอท่าชนะ
รับทำบัญชี อำเภอคีรีรัฐนิคม
รับทำบัญชี อำเภอบ้านตาขุน
รับทำบัญชี อำเภอพนม
รับทำบัญชี อำเภอท่าฉาง
รับทำบัญชี อำเภอบ้านนาสาร
รับทำบัญชี อำเภอบ้านนาเดิม
รับทำบัญชี อำเภอเคียนซา
รับทำบัญชี อำเภอเวียงสระ
รับทำบัญชี อำเภอพระแสง
รับทำบัญชี อำเภอพุนพิน
รับทำบัญชี อำเภอชัยบุรี
รับทำบัญชี อำเภอวิภาวดี
รับทำบัญชี อำเภอเกาะพงัน (สาขาตำบลเกาะเต่า)
รับทำบัญชี.อำเภอบ้านดอน
——————————————————-