รับทำบัญชี อำเภอตรัง

Table of Contents

รับทำบัญชี อำเภอตรัง

รับทำบัญชี

รับ จดทะเบียน บริษัท อำเภอตรัง
ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี อำเภอตรัง

เราคือบริษัทรับทำบัญชี อำเภอตรัง ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กร อำเภอตรัง วางระบบบัญชี-ภาษีอากร อำเภอตรัง ระบบการเงิน อำเภอตรัง ที่ปรึกษาทางการเงิน อำเภอตรัง

ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี อำเภอตรัง
-ตรวจสอบกิจการภายใน อำเภอตรัง
-วางระบบบัญชี อำเภอตรัง
-ที่ปรึกษาทางการเงิน อำเภอตรัง
-วางระบบการควบคุมภายใน อำเภอตรัง

งานบริการด้านบัญชีทั่วไป อำเภอตรัง
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี อำเภอตรัง โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปี อำเภอตรัง แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) อำเภอตรัง
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป อำเภอตรัง
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม อำเภอตรัง แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร

บริการงานทะเบียน อำเภอตรัง
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อำเภอตรัง รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำเภอตรัง รับจดทะเบียนร้าน ค้า อำเภอตรัง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อำเภอตรัง ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์ 
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี

สอบถามรายละเอียด

โทรหาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนโทรศัพท์เพื่อโทรหาเรา

ไลน์หาช่างรับฉีดพียูโฟม

กดที่ไอคอนไลน์@ เพื่อคุยทางไลน์

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 065-428-9232

ไลน์ไอดี : @gnj1701n

ระบบการควบคุมภายใน

วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ระบบที่สำคัญ :
-รับทำระบบจัดซื้อ อำเภอตรัง
-รับทำระบบบัญชีและการเงิน อำเภอตรัง
-รับทำระบบผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง อำเภอตรัง
-รับทำระบบรายได้และค่าใช้จ่าย อำเภอตรัง
-รับทำระบบจ่ายเงินและ บันทึกเจ้าหนี้ อำเภอตรัง
-รับทำระบบรับเงินและบันทึกลูกหนี้ อำเภอตรัง
-รับทำระบบงานทรัพยากรบุคคล อำเภอตรัง

เงื่อนไขการบริการ :
ลักษณะเป็นงาน Project และระยะเวลาปฏิบัติงานขึ้นกับเนื้อหา&ปัญหา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี อำเภอตรัง
รับทำบัญชี อำเภอเมืองตรัง
รับทำบัญชี อำเภอกันตัง
รับทำบัญชี อำเภอย่านตาขาว
รับทำบัญชี อำเภอปะเหลียน
รับทำบัญชี อำเภอสิเกา
รับทำบัญชี อำเภอห้วยยอด
รับทำบัญชี อำเภอวังวิเศษ
รับทำบัญชี อำเภอนาโยง
รับทำบัญชี อำเภอรัษฎา
รับทำบัญชี หาดสำราญ อำเภอเมืองตรัง(สาขาคลองเต็ง)