การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 88 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 88 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร โยธา จำนวน 11 อัตรา
2. วิศวกร สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
3. วิศวกร ไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
6. นักบัญชี จำนวน 5 อัตรา
7. นักวิเคราะห์ระบบงาน จำนวน 1 อัตรา
8. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
9. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
10. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
11. นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
12. ช่างโยธา จำนวน 12 อัตรา

13. นักวิทยาศาสตร์ (สำรอง)
14. นิติกร (สำรอง)
15. นักบริหารงานทั่วไป (สำรอง)
16. ช่างไฟฟ้า จำนวน 21 อัตรา
17. ช่างเครื่องกล จำนวน 12 อัตรา
18. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
19. วิศวกร แหล่งน้ำ จำนวน 1 อัตรา
20. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
21. นักบัญชี (สำรอง)
22. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
23. พนักงานการเงินและบัญชี (สำรอง)
24. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
25. ช่างไฟฟ้า (สำรอง)
26. ช่างโยธา (สำรอง)
27. พนักงานพัสดุ (สำรอง)

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://pwa.thaijobjob.com/