การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง 53 อัตรา

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 53 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562

ประกาศการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน และลุกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
พนักงานทุนหมุนเวียน วุฒิปริญญาตรี ค่าตอบแทน 18000 บาท
1. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานบุคคล จำนวน 2 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่เทคนิคสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่คดี จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 2 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. ค่าตอบแทน 13800 บาท
1. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 3 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่เครื่องมือกลและระบบปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร จำนวน 1 อัตรา
5. พลขับ จำนวน 4 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่คลัง จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่ตรวจค้น จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างทุนหมุนเวียน วุฒิ ปวช. ค่าตอบแทน 9400 บาท
1. เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนากิจการ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 3 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร จำนวน 2 อัตรา
8. ช่างรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
9. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่จัดหา จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ ปวช./ม.6 ค่าตอบแทน 8690 บาท
1. เจ้าหน้าที่บริการ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่สัมภาระ จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://utapao.thaijobjob.com/