องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 27 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 27 อัตรา ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัครสอบ
1. สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
– พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีภาคกลางและอุตสาหกรรมไม้ จำนวน 1 อัตรา

2. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
– พนักงานสัญญาจ้าง งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่สรอย จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเด่นชัย จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่คำปอง – แม่สาย จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่แฮด จำนวน 1 อัตรา

– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งเกวียน จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ทรายคำ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่หอพระ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่ลี้ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยปราการ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่อุมลอง จำนวน 1 อัตรา

3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเกริงกระเวีย จำนวน 1 อัตรา

4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
– พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าไชยา – คันธุลี จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าคลองท่อม จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวังวิเศษ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าอ่าวตง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fio.thaijobjob.com