กรมการสัตว์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มกราคม 2563

ประกาศกรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพศชายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 อัตรา ในตำแหน่งผู้บังคับสุนัข สังกัด กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
1. ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
2. เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธฺปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
4. มีสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ชึ่งออกตามความในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการ (ผู้ที่ไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร)
5. มีขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 – 24.9) ทั้งนี้ หากสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ + – 2 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
6. ไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัด
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
8. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
9. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมลทินมัวหมอง
10. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
11. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
12. ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลัง
13. งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่เปิดสอบ
14. งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก
15. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
3. ไม่รังเกียจสุนัข

การรับสมัครสอบ
รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. ณ ศาสนสถาน ค่ายฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม