กรมแพทย์ทหารบก เปิดสมัครสอบบรรจุรับราชการ 70 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มกราคม 2563

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครสอบแบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
1. นายทหหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าแพทย์) (ปลดประจำการแล้ว) อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2538-2545 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2538-1 เม.ย. 2545) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

2. นายทหหารประทวนชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
– เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 – 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2538 – 2545 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2538 – 1 เม.ย. 2545) ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จากสถาบันการศึกษาของเหล่าทัพ หรือจากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
– ชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป
– หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร