โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 128 อัตรา ประจำปี 2563

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 รวม 128 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
1. หลักสูตร 3 ปี
รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 จำนวน 55 คน
โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 และพนักงานช่างระดับ 2 รรช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย มีสัญชาติไทย
– จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2561 และ 2562
– ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนและฝึกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
– รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
– สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
– ไม่มีรอยสักใดๆบนร่างกาย
– ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

2. หลักสูตรพิเศษ 1 ปี
รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 40 คน
โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย มีสัญชาติไทย
– จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
– รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
– สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
– ไม่มีลายสักบนร่างกาย
– ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

3. หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า)
รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง จำนวน 33 คน
โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 3 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย มีสัญชาติไทย
– จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
– รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
– สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
– ไม่มีลายสักบนร่างกาย
– ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

กำหนดการรับสมัคร
– รับสมัคร : 10 – 22 ก.พ. 63
– ประกาศเลขที่สอบ : 5 มี.ค. 63
– สอบข้อเขียน : 8 มี.ค. 63
– ประกาศผลสอบข้อเขียน : 17 มี.ค. 63
– ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 31 มี.ค. 63
– ตรวจโรค : 1 เม.ย. 63
– ทดสอบสมรรถภาพ : 2 – 3 เม.ย. 63
– สอบสัมภาษณ์ : 22 – 24 เม.ย. 63
– ประกาศผลสอบ : 30 เม.ย. 63
– เปิดภาคเรียน : 18 พ.ค. 63

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/